سازمان الکترونیک

امروز سازمانهایی می توانند خود را در بالاترین میزان آمادگی برای مقابله با تغییرات محیطی و داخلی ببینند که از درجه بالایی از اتوماسیون سود برده باشند .سازمانهای الکترونیکی که یکی از جدیدترین و کلیدی ترین دستاوردهای عصر دیجیتال محصوب می شود ، سازمان را یاری میدهد تا از یک سو با حذف کاغذ و حذف مراحل زائد فرآیندهای دستی و محدودیت های که با روالهای دستی در سازمان به وجود می آید ،فعالیتها و روال های عملیاتی موجود خود را بهبود بخشند و از سوی دیگر با وارد کردن فرهنگ ، مفاهیم و فراروندهای تکنولوژیک موجب می گردد از انجام کارهای مستمر و خسته کننده جلوگیری شده و پرسنل سازمان نقش سازنده تری را در روال گردش عملیات و اسناد ایفا نمایند . بدین ترتیب ضمن حفظ پویایی سازمان ، بهینه سازی عملیاتی و ساختاری در نحوه عملکرد سازمانها به وجود خواهد آمد .

شرکت تجارت الکترونیک سمند با بهره گیری از تجارب کارشناسان و همکاری با شرکت ارائه کننده خدمات نرم افزاری اقدام به ارائه خدماتERP ,   ERPII  , CRM , SCM , Portal  و ... می نماید